TDC : Text Document Clustring

الگوریتم های کلاسترینگ


در این قسمت انواع الگوریتم های کلاسترینگ را بررسی می کنیم. الگوریتم های کلاسترینگ را می توان به دسته های اصلی زیر تقسیم بندی کرد:


الگوریتم های کلاسترینگ ترتیبی
الگوریتم های کلاسترینگ سلسله مراتبی 
الگوریتم های کلا سترینگ مبتنی بر بهینه سازی تابع هزینه

 

ادامه مطلب

مفاهیم اولیه کلاسترینگ یا دسته بندی(Clustering)

کلاسترینگ به معنای کلاس بندی بدون نظارت است که کلاسها از قبل تعیین شده نیستند و یا به عبارت دیگر برچسب کلاس الگوهای آموزشی در دسترس نیست. بنابراین اکنون هدف اصلی ما سازماندهی الگوها به گروهای sensible است. که به ما اجازه می دهند که شباهت و تفاوت بین الگوها را کشف کنیم و نتایج مفید را درباره آنها استنتاج نماییم. این ایده در زمینه های مختلف دیده می شود. مثال زیر از زیست شناسی الهام گرفته شده است و صورت مسئله را برای ما واضح می سازد.

 

 
ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5