TDC : Text Document Clustring

نمونه هایی از کاربردهای بازیابی تصاویر در وب

امور پزشکی :

تصویر به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی غیرمتنی بهخصوص در حوزهی پزشکی نقش مهمی دارد، از آنجاییکه

حوزه ی سلامت ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی انسان دارد، بهکارگیری تصویر در بهبود عملکرد متخصصان پزشکی

مؤثر است. این مطالعه باهدف بررسی بازیابی اطلاعات تصویری حوزهی سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم

پزشکی انجام شده است.

روشکار: این پژوهش از نوع کاربردی و بهروش کیفی انجام شده است. جامعه مطالعه 25 نفر از متخصصان علوم پایه و

علوم بالینی در 17 رشتهی تخصصی است. دادهها با کمک مصاحبهی نیمهساختاریافته با متخصصان گردآوری شده است.

دادههای پژوهش به شیوهی گراندد تئوری تحلیل شدند.

 

ادامه مطلب