TDC : Text Document Clustring

نمونه هایی از کاربردهای بازیابی تصاویر در وب

امور پزشکی :

تصویر به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی غیرمتنی بهخصوص در حوزهی پزشکی نقش مهمی دارد، از آنجاییکه

حوزه ی سلامت ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی انسان دارد، بهکارگیری تصویر در بهبود عملکرد متخصصان پزشکی

مؤثر است. این مطالعه باهدف بررسی بازیابی اطلاعات تصویری حوزهی سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم

پزشکی انجام شده است.

روشکار: این پژوهش از نوع کاربردی و بهروش کیفی انجام شده است. جامعه مطالعه 25 نفر از متخصصان علوم پایه و

علوم بالینی در 17 رشتهی تخصصی است. دادهها با کمک مصاحبهی نیمهساختاریافته با متخصصان گردآوری شده است.

دادههای پژوهش به شیوهی گراندد تئوری تحلیل شدند.

 

ادامه مطلب

معرفی کتاب An Introduction to Information Retrieval

معرفی کتاب An Introduction to Information Retrieval


Introduction to Information Retrieval


لینک آمازون : لینک

معیارهای ارزیابی

در این بخش، به معرفی برخی از روش‌های ارزیابی دقت که در مقالات مختلف ارائه شده است، خواهیم پرداخت.

جدول ابتدایی 

 

ادامه مطلب

دیتاست PASCAL VOC

دیتاست PASCAL VOC [46] شامل 10000 تصویر است و 20 کلاس مختلف دارد. این دیتاست شامل کلاس­های (aeroplan، bicycle، boat، bottle، bus، bird، car، cat، cow، chair، dining، dog، horse، person، sheep، motorbike، train، potted plant، soft و tv/monitor) می­باشد. در این دیتاست در ابتدا نمونه­های آموزشی انتخاب می­شوند و عمل آموزش به منظور تشخیص بهتر نمونه­ها انجام می­گیرد.

دیتاست MIT-Indoor

دیتاست MIT-Indoor [45] شامل 67 کلاس از تصاوویر خانگی است و در مجموع شامل 15620 تصاویر است. معمولاً تحقیقاتی که با استفاده از این دیتاست انجام شده بیانگر این است که در بیشتر موارد 80% تصاویر را برای مرحله آموزش انتخاب می­کنند. در این مرحله مدل برمبنای تصاویر آموزشی ساخته می­شود و سپس برای ارزیابی مدل از مرحله تست استفاده می­شود. در مرحله تست تصاویر، ارزیابی و نوع آنها تشخیص داده می­شود.

1 2 >>