TDC : Text Document Clustring

مفاهیم اولیه کلاسترینگ یا دسته بندی(Clustering)

کلاسترینگ به معنای کلاس بندی بدون نظارت است که کلاسها از قبل تعیین شده نیستند و یا به عبارت دیگر برچسب کلاس الگوهای آموزشی در دسترس نیست. بنابراین اکنون هدف اصلی ما سازماندهی الگوها به گروهای sensible است. که به ما اجازه می دهند که شباهت و تفاوت بین الگوها را کشف کنیم و نتایج مفید را درباره آنها استنتاج نماییم. این ایده در زمینه های مختلف دیده می شود. مثال زیر از زیست شناسی الهام گرفته شده است و صورت مسئله را برای ما واضح می سازد.

 

 
ادامه مطلب